Ut. máj 28th, 2024

HUMENNÉ. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva odobrili poslanci prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v tomto roku v dôsledku pandémie COVID-19, schválili pomoc od štátu vo výške 760 766 eur.

   V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v r. 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, má vláda SR záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 494 z 12.8.2020, budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobení. Návratná finančná pomoc má byť pritom použitá do 31.12. tohto roka s tým, že splátky istiny sa budú uhrádzať ročne v období rokov 2024 až 2027.

   Mesto sa rozhodlo z týchto finančných zdrojov prioritne podporiť predpripravené akcie, a to Odbočovací pruh na Komenského ulici vo výške 33 000 eur, financovanie strechy MŠ Třebíčska (21 000 eur), financovanie opravy a údržby ciest a chodníkov v zmysle výhľadového plánu opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2020 (200 000 eur), výstavbu oporného múra Sadová-Jilemnického sady (124 800 eur), financovanie havarijného stavu na uliciach Gaštanová a Kudlovce (181 866 eur) a rekonštrukciu tečúcej strechy na Mestskom úrade vo výške 200 tisíc eur.

   K tomuto bodu sa v pléne rozprúdila plodná diskusia, pretože nie všetci poslanci boli stotožnení s investovaním bezúročnej návratnej pôžičky práve do navrhnutých akcií. Poslanec Šudík predložil návrh, aby sa časť peňazí použila na výstavbu hokejbalového ihriska. S podobným pozmeňovacím návrhom sa vyjadril aj poslanec Druga, ktorý chcel finančné prostriedky použiť na nákup nových skriniek do šatní kúpaliska. Ruščanský zase navrhol zorganizovať stretnutie predsedov poslaneckých klubov, ktorí by mohli prispieť so svojimi nápadmi v rámci spomínanej úverovej podpory. „Vychádzali sme z toho, čo už bolo predtým schválené pri investičných akciách,“ reagoval na margo Ruščanského poznámky primátor Meričko. „Som za to, aby sa zobral úver, ale sú to peniaze, ktoré musíme zatiaľ vrátiť…tých peňazí nie je momentálne dosť,“ ohradil sa Čekovský. V konečnom dôsledku za návratný bezúročný úver ZAHLASOVALO 19 poslancov (Andruchová, Babin, Babják, Babjarčík, Cehelská, Cukrovaná, Čekovský, Druga, Hoptová, Lichman, Mocák, Oľha, Ruščanský, Semanco, Sotáková, Šudík, Ufnárová, Vaňo, Židová), ZDRŽAL sa Hopta. PROTI nebol nikto.

   Ďalším z diskutovaných bodov programu mestského zastupiteľstva bolo schvaľovanie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Humenné. S pozmeňujúcim návrhom k tejto téme prišla poslankyňa Andruchová, ktorá navrhla v celom texte používať aj ženský rod, teda používanie rodovo vyváženého jazyka, napr. poslanec/poslankyňa. „Všetky materiály, ktoré máme vytvorené v rámci mesta, či už rokovací poriadok alebo štatút mesta, sú vytvorené v mužskom rode,“ zareagovala viceprimátorka Cehelská. Ako ďalej podotkla, používaním dvoch rodov v textoch sa tento stáva neprehľadným. „Neviem prečo by som mal etický kódex podporovať, keď sa to v konečnom dôsledku ani nebude dodržiavať,“ oponoval poslanec Semanco. Podobne zareagoval aj Hopta: „Nevidím žiadny dôvod na prijímanie akéhokoľvek etického kódexu. Drvivá väčšina poslancov ani nevie, čo je to etika. Mne môže byť etický kódex ukradnutý.“ Poslankyňu Hoptovú v rozprave zaujímala praktická rovina kódexu, ak niekto z občanov pošle podnet na porušenie etického kódexu, ako sa tento bude vyhodnocovať. Zo 14 prezentovaných poslancov boli ZA 11 (Andruchová, Babjarčík, Cehelská, Cukrovaná, Čekovský, Oľha, Ruščanský, Šudík, Ufnárová, Vaňo, Židová). ZDRŽALI SA dvaja (Lichman, Mocák. PROTI bol Babin. Návrh prešiel.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com