So. máj 18th, 2024

HUMENNÉ. Známy „Chemlonský internát“, ktorý sídli v centre mesta v blízkosti mestského úradu, kedysi slúžil ako jedna z ubytovní pre zamestnancov bývalého Chemlonu. Postavený bol v roku 1968. Takmer 500 lôžková budova sa však do majetku mesta zaradila až v roku 1994 a odvtedy sa z nej postupom času stávala polyfunkčná budova, akou ju poznáme dnes.

   Chemlonský internát je objekt, ktorý je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov, ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. To znamená, že popri nebytových priestoroch (prízemie – 4. poschodie) je tu zvýraznená aj funkcia bývania formou nájomných bytov (5. – 8. poschodie). Redakciu zaujímalo, či má magistrát v pláne jeho rekonštrukciu. V prvom rade je nutné poukázať, že aktuálny stav budovy „Chemlonského internátu“ sa neudial za ostatný rok – dva, ale nadobúdal stále zhoršujúcu sa krivku už v uplynulom volebnom období, ba aj o čosi skôr. Pred ôsmimi, piatimi či troma rokmi však pozornosť tejto budove venovaná nebola. V aktuálnom pláne investičných akcií mesta Humenné na rok 2020 je v skupine finančne nekrytých stavieb zaradená stavba „Rekonštrukcia stavby súpisné číslo 1509 v Humennom (bývalý Chemlonský internát)“. Ak sa v súčasnej situácii ovplyvnenej koronakrízou nájdu potrebné finančné zdroje a mestským zastupiteľstvom bude finančné krytie schválené, začiatok realizácie rekonštrukcie stavby bude v roku 2021 a ukončenie v roku 2022,“ vysvetlil Marián Škuba z tlačového referátu radnice. Zároveň uviedol, že navrhovaná rekonštrukcia pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie v rozsahu zateplenia obvodového plášťa objektu kontaktným tepelnoizolačným systémom s novou fasádnou omietkou odolnou voči poveternostným vplyvom a uloženia novej izolačnej vrstvy strešného plášťa. Súčasťou rekonštrukcie by bolo aj odstránenie systémových chýb objektu. V interiéri sa uvažuje s realizáciou stavebných úprav súvisiacich s požiarno-bezpečnostným riešením stavby. Predpokladaný finančný náklad predstavuje 528 000 eur.

   Rekonštrukcia by sa však nedotkla výmeny jedného z dvojice výťahov. Obidva podliehajú pravidelným kontrolám a revíziám. V zmysle záverov vykonaných revízií sú teda vo vyhovujúcom technickom stave bez poškodení. Rovnako mesto nemá v úmysle ani vyhradzovať ich prevádzku osobitne pre nájomníkov bytov a nebytové priestory (NP) samostatne. Z praktického hľadiska je totiž potrebná neobmedzená funkčnosť obidvoch výťahov v rozsahu všetkých poschodí.

   Podľa vyjadrení niektorých obyvateľov je stav budovy havarijný. Na niektorých poschodiach i schodišti nesvietia svetlá, rozpadávajú sa balkóny a rastú na nich náletové rastliny. Podľa Škubu Mesto neeviduje písomné sťažnosti na problematický stav balkónov. Eviduje však ich zlý technický stav a znečistenie vtáčím trusom a náletmi rastlín. „Dňa 11.8.2020 bola zadaná objednávka na odstránenie nebezpečného odpadu (vtáčí trus) z balkónov, ktorá bude realizovaná v mesiaci september. Následne budú odstránené nedostatky balkónov, ktoré majú havarijný charakter,“ ozrejmil. Ich komplexná oprava bude zároveň súčasťou rekonštrukčných prác. Čo sa týka jednotlivých porúch, tie sú obvykle nahlasované nájomníkmi bytov a nebytových priestorov telefonicky buď na MsÚ v Humennom, Odbor správy majetku, alebo na ohlasovňu porúch, ktorú zabezpečuje firma Gas-Servis, s.r.o. Humenné, ktorá zmluvne zabezpečuje odstraňovanie bežných závad a porúch. Tieto sú spravidla realizované ihneď po nahlásení, resp. v čo najkratšom možnom termíne podľa charakteru poruchy. Okrem toho Mesto zabezpečuje v rámci výkonu správy budov pravidelné prehliadky v intervaloch stanovených zákonom (požiarne prehliadky, revízie vyhradených zariadení atď.) a priebežne určený správca zisťuje stav budovy pri výkone iných povinností správcu.

   Zaujímalo nás tiež, či bude umožnené nájomníkom bytov si v budúcnosti tieto odkúpiť. „Podľa §2 ods. 2 zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“ V zmysle uvedeného ustanovenia zákona, predmetná budova nespĺňa podmienku a z toho dôvodu Mesto neuvažuje s odpredajom bytov v tomto objekte,“ dodal Škuba s tým, že v minulosti boli doručené aj písomné odpovede na podané žiadosti.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com