Pi. jún 14th, 2024

Vyhlásenie o ochrane súkromia – Zásady ochrany osobných údajov pre osoby, o ktorých zverejňujeme ich osobné údaje

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako osôb o ktorých zverejňujeme články, blogy a plníme pri tom funkciu masovokomunikačného prostriedku.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 10. mája 2018.

Prečo máte prístup k mojim údajom a prečo ich spracovávate?

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje osôb, o ktorých naši prispievatelia, novinári a blogeri píšu svoje články a príspevky. Zverejňovanie týchto údajov a informácií o jednotlivých osobách je hlavnom činnosťou našej spoločnosti a má za cieľ informovať verejnosť o aktuálnych spoločenských, kultúrnych, športových a iných udalostiach, čím sa umožňuje realizácia základných Ústavných práv, a to práva na slobodu slova.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie povinností a práv vyplývajúcich priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Naším oprávneným záujmom je objektívne informovať verejnosť o udalostiach a dobe, ktorú prežívame. Aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti, máme právo chrániť zdroje, z ktorých sme získali predmetné informácie, a to s cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu. V každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou vykladať v širšom zmysle.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje sú uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké osobné údaje o mne spracovávate a prečo?

Aj pri realizácii práva na slobodu prejavu treba vykonať niekoľko testov nevyhnutnosti primeranosti zásahu do práv a slobôd dotknutej osoby a takisto proporcionálne posúdenie na účely zistenia, či záujem právo danej situácii prevažuje nad záujmami vás ako dotknutej osoby.

Test proporcionality sa skladá z viacerých častí, kritérií.

Z posúdenia vhodnosti, teda posúdenia, či obmedzenie práva na ochranu osobných údajov možno dosiahnuť definovaným cieľom, teda slobodou prejavu.

Po druhé – definovaním potrebnosti spracovania osobných údajov, teda či možno dosiahnuť daný cieľ aj menej invazívnou metódou.

Najdôležitejším testom je porovnanie obidvoch týchto práv.

Dôležitou časťou posudzovania je rozhodovanie, či výkon práva na slobodu prejavu možno zabezpečiť zverejnením osobných údajov o dotknutej osobe, či je toto zverejnenie proporčné k ochrane práv a zároveň voči ochrane záujmov na slobodu prejavu. Takisto musíme vždy posúdiť, či na zverejnenie všetkých údajov, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

Bezhlavé zverejňovanie všetkých dostupných údajov môže neprimerane zasiahnuť do práva na slobodu osoby a nemá nič spoločné so slobodou prejavu. Ide napríklad o zverejňovanie zdravotných záznamov, či intímnych fotografií, pričom vždy treba mať na mysli zachovanie práva na ochranu súkromia a ľudskej dôstojnosti, na ktorej úkor nemôže mať prednosť záujem na slobode prejavu.

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Vaše údaje nebudú z našich databáz prenášané aj do inej krajiny s cieľom ich spracovania avšak je možné, že v našej online verzii budú v týchto krajinách dostupné.

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov  a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu.

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké mám práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Vaše právaČo to znamená?
Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: Prečo spracovávame vaše osobné údaje Aké kategórie osobných údajov spracovávame S kým vaše osobné údaje zdieľame Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty Aké máte práva Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás) Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie) Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.
Právo na opravu alebo zmenuJe dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracovaniaOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať spracúvanieAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajovMôžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Právo na odvolanie súhlasuV prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu redakcia@podvihorlatskeniny.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu Excel Media Group, s.r.o., Oddelenie online služieb, Masarykova 84/A, 07101 Michalovce.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com