Redakcia

Vydáva LINI PRESS, s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
Zodpovedný redaktor: Nikola Jelínková

Redaktor: Mgr. Michaela Dochánová

Mobil redakcie: 0908 162 882
Mobil inzercie: 0918 482 007
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Adresa redakcie vydavateľa:
Jasenovská 2497
066 01 Humenné

IČO: 36 716 944,
IČ DPH: SK2022293174
Tlač: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice. 

Redakčná uzávierka textovej časti novín je vo štvrtok o 12:00 hod.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. 
Rozširuje KAPA DAB, s.r.o., Slovenská pošta a.s. a drobní distribútori. 
Registrované Okresným úradom, odborom školstva a kultúry v Humennom pod číslom 98/25486-003.