Ut. apr 16th, 2024

Každoročne Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejňuje rebríček škôl na Slovensku. Ten sleduje výsledky žiakov tej-ktorej školy v rôznych testovaniach, ako je napríklad tzv. monitor v 9. ročníku základnej školy, testovanie piatakov, písomné maturity, či uplatniteľnosť absolventov v praxi. Výsledky sú mimoriadne zaujímavé. Pre Michalovce je obzvlášť potešujúce, že na 6. mieste sa umiestnila ZŠ. T.J. Moussona v Michalovciach. O tomto úspechu sme sa porozprávali s riaditeľkou školy Mgr. Valériou Kocúrovou.

Umiestnenie ZŠ na 6.mieste v rámci celej SR dokazuje dobrú prácu v škole, alebo aj výber žiakov do školy je dôležitý?

Umiestnenie školy nás samo-zrejme potešilo, pretože v u-plynulom roku prebiehala veľká časť vyučovacieho procesu počas školského roka dištančným spôsobom, a to je oveľa náročnejšie ako prezenčná výučba. Vysoké nároky sú kladené na učiteľov nielen pri výklade učiva počas on-line vyučovania, ale aj pri motivácií žiakov, utvrdzovaní preberaného učiva i pri jeho opakovaní. Ak si niektorý žiak vypne mikrofón, ťažko učiteľ zistí, či sa žiak nevenuje aj inej činnosti ako práve prebiehajúcemu vyučovaniu; na monitor učiteľ nevidí. Alebo ak povie, že mu nefunguje kamera. Našťastie, takýchto žiakov nebolo veľa. Na druhej strane výsledky našich žiakov neboli pre nás až také prekvapivé, pretože pred pár rokmi sme boli niekoľko rokov po sebe na druhom mieste v Slovenskej republike. V roku 2014 naši žiaci dokonca dosiahli v testovaní deviatakov najvyššie percento úspešností v celej republike, začo nám ministerstvo školstva udelilo značku kvality, ktorú nám osobne prišiel odovzdať vtedajší minister školstva. Naši žiaci sú v testovaní piatakov i deviatakov dlhodobo úspešní a pravidelne dosť vysoko presahujú celoslovenský priemer. Nemôžem povedať, žeby sme uplynulý rok urobili pre úspech našich žiakov niečo výnimočné. Výsledky žiakov svedčia o sústavnej pravidelnej a dôslednej práci všetkých vyučujúcich. Mnohí učitelia sa žiakom venujú aj po skončení vyučovania a to nielen nadaným žiakom pri príprave na súťaže, ale každoročne aj žiakom, ktorí potrebujú pomoc s dobratím učiva, buď nepochopeného počas dištančného vyučovania a potrebujú ho ešte raz vysvetliť, alebo chýbali kvôli chorobe. Robili to aj v predcovidovom období a teraz to žiaci potrebujú ešte viac. Preto sme využili aj projektovú výzvu MŠ SR a zapojili sme sa do projektu pod názvom „Spolu múdrejší“, ktorý prebiehal v uplynulom školskom roku. V tomto školskom roku od októbra do decembra prebehla druhá časť tohto projektu „Spolu múdrejší 2“ a od polovice januára sa realizuje tretia časť „Spolu múdrejší 3“. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a je zameraný na doučovanie a pomoc žiakom v našej škole  v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk. Okrem tohto projektu škola realizuje niekoľko ďalších projektov z rôznych oblastí. Už 17 rokov pracujeme v medzinárodnom projekte Zelená škola. Opäť sme sa stali držiteľmi titulu ECO SCHOOL. Škola je vzorovou školou v rámci projektu Fenomény sveta – cieľom projektu je  inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní v témach: voda,   vzduch, slnko, kultúra, komunikácia, peniaze a človek.

Čo sa týka prijímania žiakov do prvého ročníka, nerobíme žiadny výber. Do školy zapisujeme všetkých žiakov, ktorých rodičia prihlásia a potom s nimi pracujeme. Na prvom stupni vyučujúce pomerne rýchlo zistia nadanie žiakov a to sa potom snažíme rozvíjať . Aj keď ponúkame rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informačných technológií, skôr sa snažíme dosiahnuť všestranný rozvoj žiaka a myslím, že to sa nám aj darí. Ak zoberieme výsledky v celoslovenských kolách súťaží a olympiád za uplynulé roky, mali sme víťazov biblickej olympiády, olympiády v anglickom i ruskom jazyku, technickej olympiády, majstrov Slovenska vo florbale, niekoľkokrát zisk titulu SUPERTRIEDA, žiaci mali úspechy v celoslovenských i medzinárodných  výtvarných súťažiach, máme majsterku Slovenska v atletickej súťaží Čokotretra i majstrov sveta v tanečných súťažiach. V škole pracuje už desaťročia súbor Slniečko, ktorý sa venuje country tancom, národným a scénickým tancom.

Ktoré kritéria Vás vyniesli tak vysoko?

Do hodnotenia škôl sa počítajú výsledky žiakov piateho a deviateho ročníka v celoslovenskom testovaní, mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach, výsledky a zistenia štátnej školskej inšpekcie, úspešnosť  žiakov v prijímaní na stredné školy a iné. V uplynulom školskom roku sme mali 54 deviatakov. Z nich traja sa vzdelávali v školách v zahraničí, 35 žiakov bolo prijatých na gymnáziá, 15 na stredné odborné školy a jeden žiak na konzervatórium. Čo sa týka výsledkov súťaží každoročne máme množstvo prekrásnych umiestnení už spomínaných vyššie, zúčastňujeme sa  i v takých súťažiach, ktoré sa neberú do úvahy pri hodnotení škôl, pretože nie sú organizované MŠ SR a IUVENTOU. (napríklad súťaž Ruské slovo, v ktorej máme pravidelne niekoľko prvých miest v jednotlivých kategóriách v celoslovenskom kole a tiež v súťaží Jazykový kvet, či Puškinov pamätník.  V prírodovednej oblasti v súťaži Matematický klokan a v informatickej súťaži I-BOBOR žiaci dosahujú 100% úspešnosť)  V posledných dvoch rokoch aj súťaže žiakov prebiehali netradične online cez počítač.

Myslíte si, že uvedené hodnotenie ešte zatraktívni vašu školu a bude sa Vám hlásiť viac žiakov?

To neviem povedať, verím, že v súčasnej dobe rodičia pred zápisom dieťaťa do základnej školy si všímajú aj prácu učiteľov so žiakmi v škole i výsledky žiakov. Naše výsledky a aktivity školy pravidelne zverejňujeme na webovej stránke školy, takže rodičia majú možnosť si ich prezrieť. No tiež je pravda, že dnešná doba je ťažká pre rodičov a mnohí by aj zapísali nám dieťa, ale povedia, že sme veľmi ďaleko a treba k nám deti denne voziť. My na jednej strane máme zo všetkých škôl najväčší areál, dostatok stromov, krásne prostredie, na strane druhej sme od centra dosť vzdialení. Napriek tomuto handicapu sa na počet žiakov nesťažujeme, máme po tri triedy v ročníku a to je tak akurát. Aj to svedčí o našej kvalite. Škola má stabilný kolektív pedagógov, ktorí na sebe dlhodobo pracujú, vzdelávajú sa, využívajú moderné technológie v prospech žiakov. A táto mravenčia každodenná práca, dobrý vzťah ku žiakom, chápanie ich problémov i prvých lások prináša i svoje výsledky.

Komu by mala patriť najväčšia vďaka za uvedené umiestnenie?

V prvom rade určite učiteľom, že dokážu žiakov motivovať, venujú im svoj čas nielen počas pracovnej doby, zapájajú ich do množstva projektov realizovaných školou, rozvíjajú i nich čitateľskú gramotnosť, učia ich učiť sa, získavať a vyhľadávať poznatky z rôznych zdrojov. Snažia sa o to, aby sa žiak čo najviac naučil v škole a zvládol učivo predpísané učebnými osnovami,  učia na základe praktických príkladov zo života, aby raz, keď žiaci skončia školu a získajú vzdelanie, vedeli sa uplatniť v reálnom svete.

V druhom rade žiakom, pretože i ten najlepší učiteľ s využívaním najmodernejších prostriedkov vo vyučovaní bez snahy žiaka, bez jeho ochoty učiť sa nedosiahne nič. Tu musí byť symbióza, vzťah dôvery a trocha ctižiadosti u oboch, aby sa dostavili výsledky.

V treťom rade sú to rodičia, ktorí nám dôverujú, zveria svoju 6-ročnú ratolesť a spolu s nami sa snažia vychovávať, spolupracujú a pozorujú ako z ich malého dieťatka vyrastá mladý vzdelaný človek.

Vďaka patrí aj ostatným zamestnancom školy, ktorí sa starajú o chod školy, aby v nej bolo teplo a opravené veci, ktoré žiaci pokazia, aby žiaci každé ráno prišli do čistej a upratanej triedy, aby mali každý deň teplý obed a mohli sa sústrediť na vyučovanie. Poďakovať treba tiež pamistke a ekonómke, ktoré sa starajú o ekonomickú agendu školy, tiež zástupcom riaditeľa, vychovávateľkám, asistentkám učiteľa, jednoducho všetkým zamestnancom školy tvoriacim pomyselné nitky, ktoré sa spoja do jedného klbka a tvoria celok zvaný škola.

Na záver chceme poďakovať zriaďovateľovi za vytváranie priaznivých podmienok pre našu prácu.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com