So. máj 18th, 2024

HUMENNÉ. Zámer vybudovania zariadenia pre seniorov bol poslancami schválený ešte v roku 2019. Podaná bola vtedy žiadosť o úver od Štátneho fondu pre rozvoj bývania (ŠFRB). Ručilo sa zimným štadiónom. Náklady sa však počas výstavby ešte navýšili. Po takmer dvoch rokoch je známy termín spustenia zariadenia do prevádzky.

   „Požadovaná výška úveru zo ŠFRB je viazaná na podlahovú plochu obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov. Maximálna výška požadovaného úveru, ktorú umožňuje platná právna úprava (700 eur na 1 m² podlahovej plochy), je 957 453,00 eur. Vlastné prostriedky mesta predstavujú sumu  848 255,62 eur (z tejto sumy bolo v roku 2018, kedy bola stavba začatá, uhradených už 166 086,00 eur),“ písalo sa vtedy v dôvodovej správe. Celkové náklady na výstavbu zariadenia pre seniorov však boli vo výške 1 805 709 eur, pričom mesto Humenné získalo finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 957 450 eur a 848 259 eur tvorili vlastné zdroje.

   V novembri minulého roka sa však riešilo navýšenie výdavkov na prevádzku zariadenia. Na kompletné dovybavenie interiéru (materiálne zabezpečenie) bolo vtedy potrebných ešte 573 342 eur. Predpokladané bežné prevádzkové náklady predstavovali sumu 138 000 eur, na personálne zabezpečenie je to necelých 360 000 eur,“ uviedla vtedy Veronika Lattová z tlačového referátu.

   Účelom zriadenia zariadenia pre seniorov je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov z mesta Humenné, okolitých miest a obcí, a dotvoriť tak komplexnú sieť sociálnych služieb pobytovou formou s dostupnými službami pre zvýšenie kvality života seniora. Cieľom je zabezpečiť harmonický život seniorom, ktorí očakávajú dôstojné dožitie staroby na adekvátnej životnej úrovni vo fungujúcom zariadení sociálnych služieb s efektívnym ekonomickým zabezpečením prevádzky a dostupnosti služieb. Podľa pôvodného zámeru sa v ňom malo nachádzať 15 dvojlôžkových a 10 jednolôžkových izieb. Podľa informácií Veroniky Lattovej však došlo k zmene. K dispozícii bude podľa jej slov18 dvojlôžkových a 4 jednolôžkové izby.

   Dom seniorov bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, budú sa vytvárať podmienky na úschovu cenných vecí, bude sa zabezpečovať záujmová činnosť.

   Na ostatnom zasadnutí mestských poslancov padol termín otvorenia zariadenia. Má nim byť január 2022.  „Spustenie zariadenia je naplánované na 1. januára 2022. Pri počte dvadsiatich zamestnancov musí byť 11 odborných – opatrovateľky, zdravotné sestry a sociálne pracovníčky. Obslužný personál budú tvoriť upratovačky, kuchárky, údržbár/šofér, účtovníčka/hos­podárka,“ doplnila Mária Vaľová, vedúca nového odboru správy Zariadenia pre seniorov.

   Schválené bolo aj všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti: IV. stupeň odkázanosti suma úhrady 3,50 €/deň;  V. stupeň odkázanosti suma úhrady 4 €/deň; VI. stupeň odkázanosti suma úhrady 4,50 €/deň. Za miesto v jednolôžkovej izbe si klient zaplatí 11 €/deň, za miesto v dvojlôžkovej je suma nižšia, 8 €. Denná stravná jednotka je v sume 6€, pri diabetickej, bielkovinovej diéte a či výživnej diéte sa suma zvyšuje na 7 €/deň. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne a šatstva sa stanovuje na 2 €/deň. Za úschovu cenných vecí senior zaplatí 0,20 €/deň. Ak by bol klient v najvyššom stupni odkázanosti, v jednolôžkovej izbe, mal by špeciálnu diétu, potreboval denne oprať, upratať, ožehliť a mal by uschované cennosti, jeho mesačné náklady (30 dní) na pobyt v zariadení seniorov  by boli vo výške 741 €. Pri najnižšej možnej taxe, vo štvrtom stupni odkázanosti, v dvojlôžkovej izbe s bežnou stravou, upratovaním a bez uloženia cenností by výška poplatku bola 586 € za 30 dní. ZA schválenie poplatkov hlasovala väčšina prítomných, poslanci Hopta a Hoptová sa zdržali. „Schválenie všeobecne záväzného nariadenia je základnou podmienkou pre registráciu Zariadenia pre seniorov v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorá musí prebehnúť najneskôr do konca augusta tohto roka. Na základe toho sa odvíjajú ďalšie postupy a úlohy pre jeho uvedenie do prevádzky. Mesto si následne môže požiadať o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby na klienta,“ vysvetlil Ladislav Bogdan, vedúci odboru sociálnych vecí a starostlivosti o rodinu.

   Zariadenie pre seniorov bude zamestnávať 20 zamestnancov. „Celý proces výberových konaní na pracovné miesta sa bude realizovať až po registrácii. V prípade obsadenosti klientmi bude zverejnený poradovník alebo možnosť nahlásenia sa. Zo skúseností vieme, že v našom okrese i širšom okolí je záujem o túto službu. Predpokladáme, že záujemcov o umiestnenie bude dosť,“ doplnil Ladislav Bogdan s tým, že podmienkou umiestnenia v zariadení je odkázanosť na takýto druh služby. (nikj, MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com