So. jún 15th, 2024

„Mier a poľnohospodárstvo“

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan sa zúčastnil na Európskej výročná konferencii „Mier a poľnohospodárstvo“. Na podujatí participovalo 10 členských štátov EÚ (SK, HU, PL, SI, BG, RO, LV, LT, EE, DE), zástupca Ukrajiny a tiež predstavitelia EHSV a Asociácie „Chlieb mieru“. Ministerské stretnutie sa konalo v Centre biotechnológií a turizmu (CEZAMAT). Hlavnou témou rokovania bolo zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte sociálneho rozvoja vidieckych oblastí.

V úvode rokovania prítomne delegácie zhodne poukázali na skutočnosť, že dlhodobo pretrvávajúce výzvy pre vidiecke oblasti, ako napríklad depopulácia, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, či prístup k vedomostiam a službám boli ešte viac umocnené následkami pandémie Covid-19, ako aj vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ich riešenie si preto vyžaduje rýchlu a adresnú odpoveď.Vkontexte súčasných výziev bola viac krát skloňovaná aj kľúčová úloha agrosektora, a to produkcia kvalitných potravín a zaistenie potravinovej bezpečnosti. Ako uviedol aj minister Samuel Vlčan „zaistenie potravinovej bezpečnosti a udržateľnej produkcie potravín je z pohľadu SR kardinálnou otázkou. S cieľom dosiahnutia udržateľnej produkcie je nevyhnutné zdôrazniť význam rozvoja nových technológií, ako napríklad v oblasti šetrného obhospodarovania pôdy, efektívneho využívania hnojív a vodných zdrojov či nízko-emisných systémov v chove zvierat“.

V rámci diskusie bola opakovane zdôraznená potreba zatraktívnenia vidieckych oblastí pre mladých ľudí, podpora generačnej obmeny vidieckych oblastí, ale aj adekvátne finančné stimuly pre mladých a začínajúcich farmárov. Podľa ministra Vlčana je z hľadiska zlepšovania postavenia mladých farmárov zásadné zabezpečiť prístup k financovaniu, prístup k pôde a novým technológiám. Nespochybniteľný význam má aj podpora horizontálnej integrácie producentov, a to najmä v sektore ovocia a zeleniny. „V novom programovom období Slovenská republika plánuje podporovať kombinované investície,  a to formou finančných nástrojov a grantových podpôr. Mladí a začínajúci farmári sa tak ľahšie dostanú k úverom a kombinácia s podporou vo forme grantov umožní cielenie podpory k investíciám na enviro-klimatické ciele“dodal Vlčan. Za jedno z hlavných posolstiev ministerskej konferencie možno označiť prísľub zúčastnených krajín posilňovať vzájomnú spoluprácu a zdieľať nadobudnuté skúsenosti za účelom lepšieho zdolávania súčasných aj budúcich výziev európskeho poľnohospodárstva.

V závere ministerskej konferencie minister Vlčan symbolicky prevzal „Chlieb mieru“ od Slovinskej ministerky I. Šinko, a zároveň pozval prítomné členské štáty na ďalšiu výročnú konferenciu „Mier a poľnohospodárstvo“, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 v Bratislave.

Súčasťou výročnej konferencie bolo aj stretnutie sociálnych partnerov, ktorého sa za SR zúčastnili zástupcovia Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany, ako aj Združenia mladých farmárov (ASYF).

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com