Št. júl 18th, 2024

HUMENNÉ. „Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene“, tak znie názov materiálu, ktorý bol poslancami schválený na ich ostatnom zasadnutí. S podobným riešením zlepšenia životného prostredia v meste sa už začalo na Sídlisku pod Sokolejom. Tentokrát sa po schválení žiadosti môže zmeniť ulica Dobrianskeho a Laborecká.

   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach,. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola bola 28.5.2021. Špecifickým cieľom projektu má byť zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

   V rámci vyhlásenej výzvy mesto predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) na projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene“. Cieľom mestskej žiadosti je zlepšenie prostredia, kvality života obyvateľov mesta na životné prostredie. „V rámci realizácie budú uskutočnené nevyhnutné práce v súvislosti s riešením stavebných objektov:  Vnútroblok na ulici Dobrianskeho a Vnútroblok na ulici Laboreckej. V rámci navrhovaného stavu budú vymenené plochy nepriepustných spevnených plôch v území za priepustné/ polopriepustné. Chodníky budú realizované z betónovej zámkovej dlažby. Spevnené odstavné plochy budú vymenené za plochy zo zatrávňovacích tvárnic. V rámci výsadby dôjde k vysadeniu okrasnej zelene vo forme okrasných tráv, drobných stromov a záhonov. Dôjde tiež k rekultivácii všetkých existujúcich zelených plôch a k siatí novej parkovej zmesi. Jestvujúce stojiská pre kontajnery budú revitalizované, prípadné chýbajúce budú doplnené. Dôjde k osadeniu nového mobiliáru vo forme lavičiek, odpadkových košov, detských herných prvkov a tak podobne. V rámci prác sa nebudú meniť odtokové pomery v území ani nebudú pribúdať nepriepustné plochy. Nijako sa nebude meniť poloha ani prevádzkové využitie či dopravná obsluha cestných komunikácií. Taktiež sa nebudú meniť ani prekladať žiadne inžinierske siete, napojenia v území,“ hovorí dôvodová správa.  Predpokladané celkové náklady projektu sú vo výške 685 376,70 eur. Požadovaný príspevok vo výške 651 107,86 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta predstavuje minimálne 34 268,84 eur.

   Takéto vnútrobloky sú v meste štyri. Ako podotkol primátor Miloš Meričko, kvôli nedostatku financií bolo nutné projekty zregulovať na dva, keď sa podarí získať ďalšie príspevky, dobudujú sa v meste zvyšné vnútrobloky.  Poslankyňa Sotáková bola z projektu nadšená. „Pre obyvateľov mesta by sa výrazne malo zlepšiť životné prostredie. Zásadným významom týchto riešení je okrem zníženia odtoku v stokových sieťach, aj zvýšenie vzdušnej vlhkosti v mestských priestoroch, tým pádom by malo byť v meste o niečo chladnejšie následkom výparu vody.  Nemenej dôležité bude aj zvýšenie infiltrácie vody, a tak zvýšenie zásob pre tvorbu podzemných vôd. Tento projekt je veľmi dobrý, vylepší sa v meste klíma, estetika…“ povedala. Návrh odobrili všetci prítomní poslanci. (nikj, MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com