Ne. máj 19th, 2024

   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v roku 2021 môžu byť udelené tieto ocenenia mesta Humenné:
– cena mesta Humenné
– cena primátora mesta Humenné /návrh na toto ocenenie podáva primátor mesta/
– čestné občianstvo mesta Humenné
– cena dobrovoľník mesta Humenné
– čestné uznanie, ďakovný list /môžu byť udeľované celoročne/

   Ocenenia /okrem čestného uznania a ďakovného listu/ sa spravidla odovzdávajú slávnostne v septembri počas osláv „Pamätného dňa mesta Humenné“.

Návrhy na ocenenia musia byť predložené najneskôr do 31. mája 2021
do podateľne Mestského úradu v Humennom

   Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať:
– osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, povolanie, štátnu príslušnosť
– súhlas navrhovaného s nomináciou
– v prípade fyzickej osoby aj súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov

   Dôležitou časťou návrhu je aj zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného ocenenia, najmä výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí. K návrhu môžu byť pripojené prílohy (články, fotografie, CD, DVD), ktoré dokumentujú dosiahnuté úspechy subjektu navrhovaného na ocenenie.

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 121/2012 je k dispozícii na webovom sídle mesta: www.humenne.sk v časti Všeobecne záväzné nariadenia. (MsÚ HE, foto zdroj: net)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com