Pi. jún 14th, 2024

SNINA. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci riešili aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o niektorých podmienkach držania psov na území mesta. Jeho účelom bolo ustanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej známky, ustanovenie podrobností o vodení psa, vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný a ustanovenie podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území mesta.

   Podľa nového nariadenia schváleného zastupiteľstvom pri strate, poškodení alebo odcudzení známky mesto vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu vo výške 3 €. Pes musí byť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.  Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, preukazuje totožnosť psa evidenčnou známkou.

   Vymedzili sa aj miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný. „Voľný pohyb psov je zakázaný na miestach, ktoré sú viditeľne označené tabuľou „Zákaz voľného pohybu psa“ alebo piktogramom, a to na miestach s upravenou kvetinovou výzdobou a výsadbou zelene, v mestských parkoch, po chodníkoch a cestičkách pre peších a cyklistov, na autobusovej, vlakovej stanici a zastávkach MHD,“ hovorí dôvodová správa. Voľný pohyb nebezpečného psa, ktorému bola v evidencii psov pridelená červená evidenčná značka je zakázaný na celom území mesta. Voľný pohyb psov je povolený na častiach priestranstva, ktoré sú označené tabuľami s nápisom „Voľný pohyb psov povolený!“, podľa priloženej tabuľky by tak malo byť popri vodnom toku Pčolinka.

   Označené budú aj priestory, kde je vstup psom úplne zakázaný. Patria medzi ne detské ihriská a pieskoviská, areály a objekty škôl a školských zariadení, okrem canisterapie,  areály a objekty športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, športové ihriská, areál kúpaliská, fontány, kostoly, cintoríny, pietne miesta, obradné miestnosti, objekty nemocnice, zdravotníckych a sociálnych zariadení, zariadení verejného a spoločného stravovania, objekt kaštieľa a iných kultúrno-spoločenských objektov slúžiacich pre oddychový účel. Takéto miesta musia byť označené tabuľou „Vstup so psom zakázaný!“ alebo piktogramom (grafické zobrazenie psa, ktorý je prečiarknutý). Zákaz sa však nevzťahuje na vodiaceho psa a psov ozbrojených zložiek pri výkone služobných povinností.    „Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad, povinný výkaly odstrániť do smetnej nádoby označenej grafickým zobrazením psa 3 § 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov Strana 7 z 10 alebo smetnej nádoby na komunálny odpad, ktorá sa nachádza na území mesta4 . Obalom na odstraňovanie psích exkrementov je papierové, igelitové, mikroténové vrecúško alebo iný vhodný obal,“ ozrejmuje VZN. Pri ukladaní pokút za priestupky bude samospráva postupovať podľa osobitných právnych predpisov, podľa príslušného zákona od 65€ až do 165 €.  (nikj, MsÚ SV, foto:

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com