Po. jún 24th, 2024

V posledných desiatich rokoch zažíva tvorba šikmých striech impozantný rozvoj, ktorý nemožno prehliadať. Zohľadňujúc tradíciu, funkčnosť a estetický aspekt, je jasné, že tento trend bude pokračovať v oblasti občianskej výstavby a výstavby rodinných domovov, predovšetkým v západnej Európe a vo vyspelom svete. Počnúc samotným konceptom šikmej strechy, ide o stavebnú konštrukciu, ktorá slúži na ochranu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia pred vplyvmi počasia. V našom kontexte sa často berú do úvahy šikmé strechy so sklonom od 0˚ do 45˚. Súčasné trendy smerujú k zatepleným šikmým strechám, ktoré vytvárajú obytné podkrovie. Táto koncepcia nadobúda najväčší význam v oblasti výstavby rodinných domovov a bytov v našich podmienkach.

Zateplenie šikmých striech

Šikmé zateplené strechy sa skladajú z niekoľkých kľúčových vrstiev. Hlavná hydroizolačná vrstva, ktorá môže zahŕňať rôzne typy krytín, tvorí ochranný štít pred poveternostnými vplyvmi. Pomocná montážna konštrukcia zabezpečuje upevnenie krytiny a môže obsahovať debnenie. Poistná hydroizolačná vrstva, zvyčajne difúzna fólia, umožňuje odvod kondenzátu a zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie. Nosná strešná konštrukcia, najčastejšie z dreva, poskytuje stabilitu celej konštrukcii. Odkvapový systém zabezpečuje bezpečný odvod stekajúcej vody. Tepelnoizolačná vrstva, najčastejšie z minerálneho vlákna, zabezpečuje optimálny tepelný odpor. Parozábrana obmedzuje konvekciu vodnej pary a zabraňuje tvorbe kondenzátu. Výplňová nenosná konštrukcia tvorí pohľadovú časť obytného podkrovia.

V praxi sa vyskytujú časté problémy pri realizácii zateplených šikmých striech. Medzi ne patrí nevhodná konštrukcia sklonov pri tvrdej skladanej krytine, nedostatočný výber parozábrane, nesprávne dimenzovanie tepelnej izolácie a problémy s vytváraním pohľadových častí obytných podkroví. Je dôležité venovať pozornosť výberu správnych materiálov, dodržiavať technologickú disciplínu a tvoriť detaily s precíznosťou.

Efekt tepelnoizolačnej vrstvy

Tepelnoizolačná vrstva je kritickým elementom pri tvorbe šikmých striech, a často sa stretávame s nedostatočným dimenzovaním hrúbky izolačnej vrstvy. Pre aplikáciu minerálneho sklenného vlákna v našich podmienkach by mala hrúbka nepoklesnúť pod 16 cm v krokvovom poli a v druhej vrstve, ktorá slúži ako kontraizolácia na prerušenie tepelných mostov, by mala byť minimálne 4 cm. Na stavbách sa často stretávame s problémami pri vytváraní tepelnoizolačnej vrstvy, kde sa vytvárajú nežiaduce dutiny pri napájaní jednotlivých pásov tepelnej izolácie, a to najmä v problematických detailoch, ako je styk pomúrnice so sklonom strechy. Tieto nedostatky výrazne znižujú tepelný odpor celej konštrukcie. Problematika sa zhoršuje pri aplikácii tvrdých nestlačiteľných tepelných izolácií, ktoré sú síce tepelne efektívne, ale vyžadujú precízne tvorbu detailov pri ich aplikácii.

V oblasti parozábran často dochádza k vážnym chybám v praxi. Dlhodobé výskumy ukazujú, že viac ako 80% problémov s tvorbou vlhkosti v konštrukcii je spôsobených nesprávnou realizáciou tejto vrstvy. Často sa používajú lacné stavebné fólie alebo materiály určené na iné účely, čo vedie k ich nízkej mechanickéj stabilitu a vytváraniu mikrotrhlín, a tým k tvorbe kondenzátu v tepelnej izolácii. Pásky, ktoré sa používajú na prelepenie, môžu byť nevhodné, a ich použitie je často nefunkčné v dlhodobom horizonte. Taktiež spojenia parozábrany s prestupujúcimi konštrukciami sa často realizujú s nevhodným tmelom alebo bez vhodnej tesniacej pásky. Správna realizácia parozábrany vyžaduje vytvorenie montážnej medzery medzi hornou plochou obkladu a spodnou plochou parozábrany, čo umožňuje vedenie elektroinštalácie a upevnenie podkonštrukcie pre podhľad. V prípade radenia parozábrany medzi podkonštrukciu a podhľad je potrebné parozábranu perforovať na vedenie elektroinštalácie alebo vytvoriť neopraviteľný prienik pri vytváraní závesného kotvenia v podhľade. Nesprávne realizovaná parozábrana môže viesť k zníženiu tepelného odporu konštrukcie a problémom s vlhkosťou a plesňami v interiéri.

Výplňové a kovové profily pre konštrukcie

Výplňové nenosné konštrukcie, ktoré tvoria estetickú časť obytného podkrovia, sa často realizujú s chybami, najmä pri použití sadrokartónových systémov. Nedostatok konštrukcií s predpísanou protipožiarnou odolnosťou je častou chybou, ktorá môže mať vplyv na bezpečnosť konštrukcie. Pri tvorbe konštrukcie so správnou tuhosťou je dôležité používať kovové profily a správne rozostupy CD profilov. Jednoducho nezabudnúť na použitie. Na mieste je CD profil. Vysoká vlhkosť dreva v podkonštrukcii a nesprávne tmelenie a používanie slabých pások pri tvorbe opláštenia môžu spôsobiť vznik trhlín v mieste styku sadrokartónových dosiek. Zabezpečenie správnej tuhosti konštrukcie vyžaduje použitie priamych závesov a ďalších prvkov, ktoré zabezpečujú stabilitu. Správna protipožiarna odolnosť a bezpečná konštrukcia sú kľúčové pre zachovanie estetiky a funkčnosti obytného podkrovia.

Vývoj v oblasti tvorby šikmých striech je nesmierne zaujímavý a očakáva sa, že sa bude ďalej rozvíjať. S rastúcim dôrazom na energetickú efektívnosť a estetický dizajn v stavebníctve, bude tvorba šikmých striech naďalej hráť významnú úlohu v moderných konštrukciách. Je nevyhnutné, aby projektanti, dodávatelia, stavební dozorcovia a remeselníci spolupracovali na dosiahnutí optimálnych výsledkov. Investori by mali dávať prednosť overeným odborníkom s bohatými referenciami a venovať dostatočnú pozornosť kvalite a správnemu postupu pri realizácii šikmých striech.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com