So. máj 18th, 2024

Počas vykurovacieho obdobia hasiči už evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov a bytov.

Jesenné obdobie so sebou prináša čoraz viac chladnejších dní, na základe ktorých začína vykurovacia sezóna, pri ktorej dochádza k opätovnému spusteniu vykurovacích zariadení. Medzi takéto zariadenia patria tieto druhy kotlov: na tuhé, plynné a kvapalné palivo a elektrické vykurovacie zariadenia. Pri týchto druhoch vykurovacích zariadení môže byť zlou manipuláciou alebo nedodržaním správnej kontroly spôsobený požiar. Hasičský a záchranný zbor majiteľom nehnuteľnosti odporúča, aby dodržiavali lehoty čistenia a revízie komínov a vykurovacích telies na drevo, plyn aj elektrinu.

ČISTENIA A KONTROLA KOMÍNOV
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace,
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace,
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov,
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov,
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia vykurovacích telies, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav vykurovacích telies.

VYKURUJTE SPRÁVNYM PALIVOM
• Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia,
• ľudia pomerne často používajú čerstvé, mokré drevo, ktoré nehorí, ale vytvára dym. Nahromadením dymu vzniká nebezpečný decht, a často dochádza k ohrozeniu zdravia, životov.

PRAVIDELNÉ ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV
• Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly,
• zabezpečte odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou,
• skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva

KONTROLA VYKUROVACÍCH TELIES
• Skontrolujte stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalujte ich podľa návodu výrobcu a dbajte na ich kontrolu počas prevádzky,
• pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu,
• pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

SPRÁVNE USKLADŇUJTE PALIVO
• V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar,
• vysypávajte popol do nehorľavých nádob a dodržiavajte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod. Čisté komíny sú základom bezpečia.

mjr. Mária Hodovancová, oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com