Št. máj 23rd, 2024

Po období relatívneho kľudu znova prichádza čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru. Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch marec, apríl a v období zvýšeného požiarneho nebezpečenstva v čase sucha – august a september.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie – množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka – vypaľovanie trávnatých porastov, zakladanie ohňa v prírode, prázdninové obdobie, turistika a fajčenie.
Les sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Máme povinnosť
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
• zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo
v užívaní podľa osobitných predpisov v zmysle zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Máme zakázané
• fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu

Preto pri činnostiach a prechádzkach v prírode si mame počínať tak, aby sme sami nespôsobili vznik požiaru, dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a treba mať na zreteli hlavne „zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť “.
Pokarhanie alebo pokutu do 331,-€ môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát a svojim konaním prispejeme k aktívnej ochrane prírodných hodnôt a životného prostredia.

mjr. Mária Hodovancová, oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ v Humennom

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com