Pi. júl 12th, 2024

HUMENNÉ. Poslanci, ako aj primátor mesta, každoročne oceňujú významných Humenčanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj samosprávy. Tento rok sa vyberalo z niekoľkých kandidátov, nakoniec sa zástupcovia ľudu zhodli na dvoch menách, jedno získa Čestné občianstvo mesta a druhé Cenu mesta Humenné 2021. Súčasťou slávnosti je aj ocenenie primátorom, 4 mená sú až do poslednej chvíle tajné.

   Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Humenné vzišiel z dielne poslanca MsZ Jozefa Babjáka. Mestskí poslanci jeho návrh podporili, a tak bol In memoriam ocenený Ladislav Grosman.

   „Ladislav Grosman sa narodil 4. februára 1921 v Humennom v židovskej rodine garbiara. Mal päť súrodencov. Jeho rodičia a súrodenci zahynuli v roku 1944 v Ružomberku počas bombardovania transportného vlaku. Obecnú školu absolvoval v rodnom Humennom a gymnázium v neďalekých Michalovciach. Pôsobil ako úradník, neskôr ako robotník v tehelniach v Humennom, vykonával pracovnú službu v slovenskej armáde. V rokoch 1943 – 1944 sa ako rasovo prenasledovaný skrýval a v rokoch 1944 – 1945 bol internovaný v pracovnom tábore v Zemianskych Sadoch. Po druhej svetovej vojne pokračoval v štúdiách na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe a v Prahe diaľkovo absolvoval aj pedagogickú fakultu. Od roku 1950 do roku 1953 pôsobil ako tlačový redaktor Vydavateľstva Pravda, v rokoch 1953 až 1965 bol redaktorom Slovenskej knihy. Súčasne od roku 1957 redigoval bulletin Nové knihy, neskôr časopis Učební pomůcky. V rokoch 1965 – 1967 bol scenáristom Československého filmu v štúdiu Barrandov. V roku 1968 emigroval do Izraela a usídlil sa v Tel Avive, kde pôsobil ako docent na univerzite Bar-llan a ako univerzitný profesor pôsobil až do svojej smrti. Ako externý pracovník prednášal slovenskú literatúru a scenáristiku. Zomrel 25. januára 1981. Aj keď sa Ladislav Grosman dožil iba 60-tich rokov, v literatúre zanechal nezmazateľné stopy. V svojich poviedkach a novelách sa zameriaval na osudy Židov na východnom Slovensku. Prózy publikoval od roku 1960 v časopisoch (Slovenské pohľady, Plameň, Mladý svet, Impulz, Svet v obrazoch a iných). V roku 1965 vyšla jeho knižná poviedka Obchod na korze a v roku 1969 Nevesta. Podľa prvej z nich napísal aj scenár k rovnomennému filmu Obchod na korze, ktorý ako prvý československý film v roku 1966 získal Oscara Americkej akadémie filmových vied a umení. Jeho manželka Edita Grosmanová o svojom manželovi povedala „Môj manžel vždy bol a navždy zostal Humenčanom, k svojmu mestu sa hlásil a zomrel s láskou k nemu“. Do Humenného sa rád vracal, či už z Prahy alebo z Izraela. Tohto roku si pripomíname 100 rokov od narodenia výnimočného človeka, ktorého život a literárne dielo sú spojené s rodným mestom Humenné,“ uvádza mesto.

   „Ladislav Grosman pochodil celý svet, ale vždy ostal Humenčanom a cítil sa ako Humenčan. Svoje rodné mesto nosil v srdci, preto vnímam toto ocenenie ako poctu i vďaku. Spomínam si na neho ako na zábavného, pohodového človeka. Keď sa stretli s mojím otcom stále vtipkovali, najmä politické vtipy, ktoré sa mohli povedať iba naživo, nie telefonicky. Bol optimistom, aj v ťažkej dobe našiel dobro človeka,“ povedal Juraj Grosman, ktorý prišiel na slávnostné podujatie s manželkou Ľudmilou.

   Kandidátov na ocenenie mesta Humenné 2021 bolo viacero, medzi nimi aj Arpád Csontos z letecko-modelárskeho klubu; Juraj Levický, predseda miestnej Židovskej náboženskej obce, archeologička a historička Vihorlatského múzea Ivana Strakošová, lekár Ivan Mocák (In memoriam). Poslanci sa nakoniec zhodli na jednom mene. Ocenenou sa stala Ivana Strakošová, ktorú navrhli Mária Mišková, Štefan Lenčiš a Alexander Daňo.

   „PhDr. Ivana Strakošová je archeologičkou a historičkou Vihorlatského múzea v Humennom. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore archeológia. V roku 1983 nastúpila do Okresného vlastivedného múzea v Humennom (dnes Vihorlatského múzea). Odborne v ňom spravuje archeologický fond, fond starších dejín a fond numizmatiky. Uskutočnila niekoľko archeologických výskumov: V rokoch 1984 – 1990 archeologický výskum v lokalite Pod Sokolejom v súvislosti s výstavbou sídliska Pod Sokolejom, v rokoch 2012 – 2020 archeologický výskum na hradoch Brekov a Jasenov, archeologické výskumy v rôznych lokalitách mesta Humenné (Dubník, Krámová, Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých) i mimo mesta.

   Výsledky jednotlivých výskumov pravidelne formou štúdií publikuje v odbornej a vedeckej literatúre. Pre spoločenskú popularizáciu archeologického bádania spolupracuje s regionálnou i celoslovenskou tlačou, audiovizuálnymi médiami (RTVS, Humenská televízia) a sociálnymi sieťami. Spolupracovala aj so známym historikom, spisovateľom a publicistom Pavlom Dvořakom na jednom z dielov jeho mnohoročného televízneho cyklu Stopy dávnej minulosti, v ktorom spoločne odkryli históriu hradu Jasenov i s epizódou razenia falošných mincí. Tejto téme sa venovala a publikovala ju v numizmatickej literatúre. Veľkým prínosom PhDr. Ivany Strakošovej je iniciovanie, príprava a koordinácia niekoľkoročného projektu záchrany interiérovej kaštieľskej výzdoby, ktorej najcennejšiu časť tvorí komplex miestností s iluzívnymi nástennými maľbami z konca 18. storočia. Rovnako dôležité pre budúcnosť je aj reštaurovanie zbierok z fondu starších dejín. Svoju vysokú erudíciu, poznatky a stále neutíchajúci záujem po objavovaní a poznaní ochotne odovzdáva žiakom a študentom prostredníctvom lektorovania autorských vyučovacích hodín, venovaných starším dejinám Humenného i samotného kaštieľa. Ako sprievodkyňu dejinami nášho mesta a jeho najvýznamnejšej historickej pamiatky – renesančného kaštieľa, ju poznajú desaťtisíce domácich i zahraničných návštevníkov,“ uvádza mesto.

   „Je pre mňa veľká česť byť ocenená mestom Humenné. Celú svoju profesionálnu kariéru som realizovala pre mesto. Archeologickým bádaním som sa snažila čo najviac objasniť najstaršie osídlenia na území Humenného. Nechcem hovoriť o vzácnostiach, ale pri výstavbe Sídliska pod Sokolejom sa nám podarilo nájsť dôkazy o najstaršom osídlení mesta, preskúmali sme tiež Jasenovský i Brekovský hrad. Zabudnúť nesmiem na Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, kde sme zisťovali, či niečo staršie stojí pod stavbou, ktorú vnímame dnes,“ poznamenala Ivana Strakošová.

   Cena primátora mesta nie je známa až do poslednej chvíle udeľovanie. V tomto roku ju získali lekár Ivan Mocák (In memoriam), lekárka Mária Vasilová, učiteľka Eva Jacevičová a mužský spevácky zbor Rusinija.

MUDr. Ivan Mocák (In memoriam)
   „Svoj život naplnil plodnou prácou pre dobro detí – svojich pacientov a pre ich rodičov. Prirodzeným výsledkom jeho vynikajúcich ľudských i profesionálnych kvalít bolo menovanie do funkcie primára Detského oddelenia v humenskej nemocnici. Zároveň sa stal i okresným odborníkom v pediatrii pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vo funkcii primára detského oddelenia pracoval až do svojho odchodu do dôchodku, celých 26 rokov. Stal sa zakladateľom starostlivosti o ťažko chorých novorodencov a nedonosené deti. Intenzívne sa venoval problematike ochorení v detských kolektívnych zariadeniach, v jasliach a škôlkach, ale i psychologicko-pedagogickej problematike v tejto oblasti. Predovšetkým jeho zásluhou sa Detské oddelenie v Humennom zaradilo medzi najlepšie v rámci Slovenska. Ivan Mocák uzavrel knihu svojho života v roku 2009.“
Ocenenie prevzala manželka Jolana Mocáková.

MUDr. Mária Vasilová
   „Primárka Novorodeneckého oddelenia Nemocnice Andreja Leňa Humenné. Ako sama hovorí, nikdy návrat do rodného kraja po štúdiách neoľutovala, aj keď mala opakovane pracovné možnosti v Bratislave i Košiciach. Systematickejšie sa začala venovať predovšetkým nedonoseným deťom, v čom ju výrazne podporoval jej primár Ivan Mocák. Spolu sa im podarilo v roku 1982 uviesť do života nedonosenecký úsek Detského oddelenia, kde pracovala ako ordinárka a od roku 1993 po vzniku samostatného Novorodeneckého oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti bola primárkou tohto oddelenia. Medzi prvými na Slovensku začala podávať špeciálny liek do pľúc nedonosených detí, tzv. surfaktant metódou insure, ktorá nevyžaduje dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu. Vyše 30 rokov pôsobila ako externá učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Humennom a aj v súčasnosti sa venuje hlavne praktickej výuke študentov medicíny v rámci pravidelných letných kempov. Za svoju prácu získala viacero ocenení, medzi nimi striebornú a zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyně, je nositeľkou Purpurového srdca za obetavú pomoc a starostlivosť o nedonosené deti. V roku 2020 získala 1. miesto na Slovensku v ankete TOP lekár v odbore neonatológia.“

PhDr. Eva Jacevičová
   „Dlhé roky bola učiteľkou literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom. Od roku 1977 bola prvou internou učiteľkou a s malými prestávkami ho po celý čas viedla. Patrí v rámci Slovenska medzi výrazné pedagogické osobnosti, dokázala motivovať žiakov všetkých vekových kategórií k širokému spektru dramatických, slovesných, recitačných, pohybových, ale i výtvarných a hudobných aktivít, ktoré smerovali k všestrannému rozvoju ich osobnosti. Svojou prácou dosiahla, že literárno-dramatický odbor sa v oblasti tvorivej dramatiky, inscenačnej tvorby, umeleckého prednesu, vlastnej literárnej tvorby, radí v rámci Slovenska medzi najkvalitnejšie. Je pedagogičkou dramatickej výchovy, lektorkou umeleckého prednesu a režisérkou divadelného súboru ALFA. Láskavá, ľudská, milá, múdra, dobrá chápavá a vnímavá – takto ju vždy charakterizujú jej malí i veľkí žiaci.“

Mužský spevácky súbor RUSINIJA
   „Bol založený v roku 2010 v Humennom. Pracujú v ňom dve umelecké zložky – spevácka a hudobná. V speváckej zložke pôsobí 30 spevákov a v hudobnej zložke pôsobia šiesti hudobníci a jedna huslistka Júlia Lichmanová. Súbor vedie umelecký vedúci Srđan Stojiljković. Rusinija reprezentuje tradičnú ľudovú kultúru Rusínov Slovenska, žijúcich na pôvodnom území Podkarpatskej Rusi. Silnou motiváciou zakladateľov Ladislava Fediča a Juraja Lancoša bolo zachovanie a pestovanie spoločného spievania ľudových rusínskych a všetkých slovanských piesní čisto v mužskom zložení súboru a to pôsobivým kultivovaným viachlasným spevom. Mužský spevácky súbor úzko spolupracuje s orchestrom základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom i so sólo sopranistkou Máriou Geročovou. Pod manažérskou taktovkou Mileny Lancošovej absolvoval množstvo významných domácich i medzinárodných vystúpení. Od roku 2014 pravidelne organizuje Benefičné koncerty na podporu detských domovov a sociálne a zdravotne odkázaných ľudí.“ (nikj, zdroj: MsÚ HE, foto: MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com