Pi. máj 24th, 2024


MICHALOVCE. Humanitárne organizácie a charitatívne združenia sa môžu uchádzať o drevené palety. Poslúžiť im môžu napríklad na vykurovanie. Drevené palety na humanitárne účely v počte 871 kusov bezodplatne ponúka Colný úrad Michalovce.


Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 871 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely, t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Tovar bol zaistený pre podozrenie, že ide o falzifikáty neoprávnene označené ochrannou známkou, čím sú porušené práva ochrany duševného vlastníctva. Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi nasledovným osobám:
a) Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
b) poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
c) neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).
Uvedený tovar je možné použiť napr. na vykurovanie priestorov. Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely v termíne do 30.09.2021 na adresu:
Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce.
V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý máte záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto konečnej spotreby tovaru.
Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne Colný úrad Michalovce, t.č. +421-56-6872412, +421-56-6872456, +421-905-321381, cumi.info@financnasprava.sk.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com