Pi. jún 14th, 2024

HUMENNÉ. „Regrantingový program Skrášľujem svoje mesto je medzi Humenčanmi veľmi obľúbený. Komunitná nadácia mesta Humenné opäť intenzívne od roku 2019 podporuje iniciatívu občanov a vďaka grantom finančne pomáha pri realizácii projektov. Hlavným cieľom programu je skrášliť okolie bytového domu, školy či predzáhradku a zároveň aj vlastná iniciatíva – svojpomocná práca,“ uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu mesta. Ako ďalej spomenula, o grantový príspevok mohli požiadať fyzické osoby alebo organizácie – občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, materské a základné školy, cirkvi alebo iné inštitúcie, ktoré pôsobia na území mesta. Podľa samosprávy je poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné spájať ľudí, občanov mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť ich k presvedčeniu, že sú schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami, cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou spoločnosti. Podporou iniciatív občanov a ich projektov chcú osloviť všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Zámerom je osloviť aj tých, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či materiálne zdroje a chcú pomôcť a podporiť aktivity prinášajúce prospech obyvateľom celého mesta. „Tohtoročná výzva však prekonala očakávania. Program sa stal populárny, čo je veľmi potešujúce. Z roka na rok je zvyšujúca sa tendencia podaných žiadostí. Humenčanom záleží na našom meste a jeho rozvoji aj v oblasti skrášlenia,“ povedal Miroslav Turčan, predseda Správnej rady Komunitnej nadácie mesta Humenné. Radnici bolo v tomto roku doručených 34 žiadostí o grant. Tie následne členovia správnej rady prerokovali, porovnávali charakteristiku aj celkové náklady projektov. „Hľadali sme vhodný kľúč, ktorým sme rozdelili sumu grantu. Odvíjalo sa to podľa náročnosti projektov,“ ozrejmil Miroslav Turčan. Prerozdeliť sa malo 12 150 € medzi 32 žiadateľov, nakoľko z pôvodného počtu dvaja odstúpili. „Svoje okolie skrášli 14 jednotlivcov a 18 právnických osôb – 11 spoločenstiev vlastníkov bytov, 3 základné školy, 2 občianske združenia, 1 materská škola a 1 základná umelecká škola. Komunitná nadácia mesta Humenné v rámci programu Skrášľujem svoje mesto prihliada v prvom rade na to, či žiadateľ splnil podmienky, ktoré sú dané programom – musí byť oprávneným žiadateľom (v tomto programe sa nemôžu uchádzať o grant podnikateľské subjekty), projekt musí mať verejno-prospešný charakter a má slúžiť ku skrášleniu vonkajšieho okolia. Výška grantu sa odvíjala od náročnosti projektov,“ spresnila Lattová. Najčastejšie boli projekty, podľa informácií radnice, zamerané na úpravu zelene, výsadbu kvetín a rastlín, vytvorenie oddychovej zóny, osadenie lavičiek, stojanov na bicykle, vymaľovanie preliezačiek, ale aj na opravu pieskoviska. Materská škola Osloboditeľov vytvorí oddychovú a relaxačnú zónu na svojom školskom dvore. Základná umelecká škola Via Arto skrášli vstupný priestor do budovy, kde prebieha výučba v umeleckých odboroch. Základná škola (ZŠ) J. Švermu zrevitalizuje a upraví priestor v školskej záhrade, prípadne pred budovou. ZŠ Kudlovská podporí environmentálny spôsob života detí. ZŠ Pugačevova skrášli exteriér pred vstupom do budovy školy a oddychovú zónu. Občianske združenie Gaštan vytvorí lepšie a estetickejšie podmienky na trávenie voľného času pre všetkých návštevníkov oddychovej zóny. Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) na Dargovských hrdinov 14, 15, 16 zažiadalo financie na vznik predzáhradky, ktorá vytvorí vizuálne pekný a príjemný exteriér. SVB Hrnčiarska 15 upraví okolie bytového domu. SVB Hrnčiarska 1695 vytvorí relaxačné posedenie. SVB Námestie Slobody 59 sfunkční a skrášli priestor pred bytovým domom a revitalizuje ihrisko. SVB Námestie Slobody 61 skrášli prostredie a vytvorí príjemnú oddychovú zónu pre všetkých. SVB Nemocničná 26, 28 skrášli okolie bytového domu formou výsadby novej zelene. SVB Osloboditeľov 20 zlepší celkový vzhľad a zvýši sa bezpečnosť pri hre detí v pieskovisku. SVB Tyršova 1707/4 spríjemní posedenie a stretávanie obyvateľov domu a okolia. SVB Ul. 1. mája 1452 vytvorí oddychové sedenie pre vlastníkov bytov a zakúpia sa stojany na uloženie bicyklov. SVB Laborecká 5 upraví a skrášli priestor pri bytovom dome. SVB Kukorelliho ul. č. 1498 upraví a skrášli okolie bytového domu. Združenie rodičov na Duchnovičovej 24 upraví a skrášli vonkajší vstupný priestor do budovy Cirkevnej spojenej školy. Na Mierovej ul. 73 sa spríjemní, oživí a spestrí prostredia okolia bytovky, ktoré slúži všetkým obyvateľom, ako aj deťom. Laborecká 36 zveľadí neúhľadný priestor v okolí bytového domu a podporí sa spolupráca obyvateľov. Námestie Slobody 31 krášli okolie bytovky pre všetkých obyvateľov, ktorých výhľad z okna je na opačnú stranu ako námestie. Partizánska 28 príjemne upraví a skrášli okolie bytovky. SNP 14, 12 a 10 vytvoria príjemné a pokojné prostredie nielen pre obyvateľov bytovky pokračovanie celkovej rekonštrukcie bytového domu. Námestie Slobody 61 zasadí pár stromov a kríkov, aby sa skrášlilo mesto a doplnila sa v ňom zeleň. Košická 11 upraví priestor pred bytovkou. Partizánska 26 zrealizuje úpravy kvetinovej predzáhradky za účelom dosiahnutia uceleného efektu skrášlenia najbližšieho okolia bytového domu. MŠ Kudlovská zatraktívni školský dvor. MŠ Štefánikova skrášli a zatraktívni časť školského dvora. MŠ Třebíčska vytvorí edukačnú, estetickú zónu na školskom dvore. Upraviť sa má tiež cyklistický chodník, v rámci ktorého sa upraví trávnatý porast a vytvorí sa skalka. (nikj, MsÚ HE, foto: MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com