Po. júl 15th, 2024

HUMENNÉ. V Snine vznikli bezpesticídové zóny – lokality, kde využívajúprincíp prírodne blízkych riešení a údržby zelene. Tieto miesta označujú tabule, ktoré obsahujú množstvo zaujímavých informácií, podľa samosprávy môžu slúžiť aj ako zážitkový edukačný materiál pre školy a škôlky, aj širokej verejnosti. Podobný nápad malo aj Humenné už v roku 2019, iniciátorom bol aktivista Vladimír Sovjak. Na jeho podnet navrhol poslanec Šudík VZN o bezpostrekových zónach.

   Strata biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti, spolu so zmenou klímy patrí k najväčším súčasným výzvam ľudstva. Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum ekosystémových služieb, od ktorých priamo závisíme. Ide nielen o potraviny či pitnú vodu, ale aj opeľovanie, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a pod. Avšak nie je nijakým „tajomstvom“, že stav biodiverzity je kritický. Takmer štvrtina voľne žijúcich druhov v Európe je v súčasnosti ohrozená vyhynutím a stav väčšiny ekosystémov sa natoľko zhoršil, že už nedokážu poskytovať svoje vzácne služby. Ich znehodnotenie spôsobuje krajinám EÚ obrovské sociálne a hospodárske straty.

   Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. 4 , podľa ktorého obce na Slovensku vykonávajú správu verejných priestranstiev, cintorínov a údržbu verejnej zelene. „Navrhoval som, aby sa v oblasti základných a materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a parku nepoužívali pesticídy. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo. V súčasnosti sa už pesticídy nepoužívajú v parku pri kaštieli ani pri spomínaných základných a materských školách. V ďalšom roku sa k bezpesticídnym zónam má pridať celé Južné námestie mesta. V tejto veci sme boli rýchlejší a inovatívnejší ako Snina. Sme ekologickejšia samospráva, ako sme boli kedysi,“ povedal mestský poslanec Tomáš Šudík. Ako dodal Marián Škuba z tlačového referátu mesta, bezpesticídne zóny budú v nasledujúcom roku v rámci celej pešej zóny. Princíp prírode blízkej tzv. diferencovanej údržby zelene, ktorej základná idea spočíva vo filozofii udržateľného rozvoja, má mimoriadny ekologický, ekonomický a estetický význam. Ekologický význam spočíva vo vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné druhy, ako aj zabezpečenia dostatku kvitnúcich a medonosných rastlín pre opeľovače; ekonomický význam spočíva v úsporách na jednotlivých úkonoch údržby a estetický význam tkvie v podčiarknutí rôznorodosti prostredníctvom farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s prírodou. Prírode blízka údržba zelene v sídlach prináša ešte viacero konkrétnych výhod, nakoľko: • chráni vodné zdroje a ich kvalitu v obci • chráni zdravie obyvateľov • podporuje biodiverzitu • chráni kvalitu prostredia • šetrí obecný rozpočet. (nikj, mestske-vcely.sk)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com