Pi. júl 12th, 2024

SNINA. Jedným z bodov programu posledného zasadnutia poslancov MsZ v Snine bolo Spolufinancovanie projektu „Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji“. Spracovateľmi materiálu bolo oddelenie strategického rozvoja MsÚ. Tento návrh získal jednohlasnú podporu prítomných miestnych poslancov. Ako zdôraznila primátorka Daniela Galandová, mesto sa zamýšľa aj nad revitalizáciou a modernizáciou ďalších športovísk.

   STREET WORKOUT je napredujúci svetový trend medzi pouličnými športmi. Jeho základy pochádzajú z „kalisteniky“. Latinské „kallos“ (krása) / „sthénos“ (sila). Ide o najstaršiu metódu posilňovania a cvičenia vlastnou váhou tela. Využívali ju Sparťania a legendárni bojovníci pre zvýšenie vytrvalosti a sily. Základy kalisteniky sa využívajú napríklad v gymnastike či v špeciálnych jednotkách armády.

   Dnešný street workout k nám došiel z okolia amerického NY. Preslávili ho ľudia z chudobnejších častí mesta. Cvičili vonku v parkoch, uliciach, na ihriskách. Využívali všetko náradie navôkol. Stačí pevná vôľa a motivácia zmeniť svoj životný štýl.

   Podstatou uznesenia je predloženie žiadosti o regionálny príspevok pre projekt „Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji“, na základe „Výzvy pre región“ pre rok 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.

   „Predložením žiadosti reaguje mesta na stále zvyšujúci sa záujem obyvateľov o aktívny životný štýl a zvýšený dopyt po vonkajších športoviskách. Športovo aktívnym jedincom pandémia zabránila venovať sa športu v telocvičniach tak, ako boli zvyknutí. Žiaľ, v našom meste máme stále nedostatok takýchto športovísk. Žiadosť bola podaná v súlade s uznesením č. 235/2020 z 25. júna 2020, v ktorom boli navrhnuté dve lokality. Jednou z lokalít je i Topoľová aleja, ktorá spája mesto s Rekreačnou oblasťou Sninské Rybníky,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

   Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie certifikovaného workoutového ihriska v Topoľovej aleji vhodného pre všetky vekové kategórie. Lokalita sa vyznačuje vysokou návštevnosťou nielen domácich, ale aj turistov, keďže je to chodník vedúci k rekreačnej oblasti Sninské Rybníky, spája mesto Snina s rybníkom Mlynisko a napája sa na cestu vedúcu k RO Sninské Rybníky. Navrhované workoutové ihrisko je lokalizované na trávnatej rovinatej ploche vedľa frekventovaného asfaltového rekreačného chodníka. Bude tvorené certifikovanou oceľovou street workout zostavou, vymedzenou dopadovou plochou a mobiliárom. Dopadová plocha bude o rozmere 10 x 15 metrov. V priestoroch workoutového ihriska budú osadené nové koše na triedený odpad, stojan na bicykle a lavičky.

   V úvode zastupiteľstva bolo prítomných jedenásť poslancov, ospravedlnená bola jedna poslankyňa; prítomná tak bola nadpolovičná väčšina a MsZ uznášania schopné.

Ako povedala primátorka Galandová, projekt spustili na základe ešte bývalých žiadostí, resp. aktivity od poslancov. „Je to jedno z ihrísk, ktoré plánujeme vybudovať s minimálnymi výdavkami zo strany mesta, aj preto sme podali žiadosť na VÚC, kde veríme, že táto aktivita bude podporená, čím by nás to stálo o polovicu menej.“

   Poslanec Stanislav Jún sa opieral o konečne pozitívnu správu, čo sa športu v meste týka, že sa myslí aj na sninskú chudobnú infraštruktúru. „Workoutové ihriská už mali byť postavené dávno, majú ich už aj menšie mestá či obce ako Snina. Určite zámerom mojich kolegov bude presadiť, aby nezostalo iba pri jednom takom ihrisku. Čakali sme na schválenie od plynárov, stanovisko je súhlasné.“ Ako sa následne ukázalo, ďalšia jeho prosba na adresu oddelenia strategického rozvoja ohľadom informovania predkladateľov návrhu k samotnej realizácii a výberu rôznych komponentov, sa stretla s nesúhlasným stanoviskom, nielen zo strany E. Jankajovej, vedúcej odboru, ktorá oponovala: „Pán poslanec, už ste boli kontaktovaný a dávali ste už aj tipy na zostavy, takže hneď, ako sa to schváli, budeme pokračovať… ani prvú žiadosť sme nedávali skôr, svojvoľne sme nevyberali miesto, ale na základe vášho uznesenia, takže nie celkom rozumiem tejto požiadavke.“

   Isté pochybnosti sa snažila uviesť na správnu mieru primátorka. „Žiadosť o jedno ihrisko je v procese, verím, že už čoskoro dôjde k podpisu grantovej zmluvy z prostriedkov ministerstva investícií a RR SR, ktoré je situované v blízkosti plavárne. Áno, je treba ich stavať, ale my hľadáme aj zdroje. V prípade Topoľovej aleje bol problém s ochranným pásmom plynovodu. Niekedy iné skutočnosti objektívne neumožňujú umiestniť stavbu tam, kde možno z nášho pohľadu je to najlepšie riešenie.“

   Rovnako poslanec MsZ Kuchtanin vyjadril spokojnosť s novým typom ihriska. „Určite by sme v našom meste nemali zaostávať, všetci v konečnom dôsledku uvidíme, že to bol veľmi dobrý krok, aj čo sa týka športovej infraštruktúry, aj ako moderného prvku tohto storočia.“   Ako zásadnú vec vnímal poslanec PSK Hačko to, že keď návrh ako mestskí poslanci podávali, uvažovali s nižšími cenami. „Takže, o koľko budú projekty drahšie, to je už vec, ktorú rozvíja nejakým spôsobom mesto, tak verím, že budú aj tej cene zodpovedať a pôjde o luxusné workoutové ihriská.“

   Hlasovanie… za: Alušík, Karľová, Pčola, Vološin, Hačko, Gerboc, Jún, Vohár, Hasin, Janko, Todáková, Kníž, Regec, Vašš, Potocký; proti nebol nikto ani sa nikto nedržal. Podporu získal tento návrh jednohlasne. MsZ tak schválilo spolufinancovanie projektu v súlade s podmienkami výzvy vo výške minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je 40 688,94 eur, pričom spolufinancovanie zo strany mesta je 20 388,94 eur.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com